تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 | 19:52 | نویسنده : ابراهیم محمدی

‌در فر آیند مرغوب, سازی, بطور معمول پلیمرهای آلی سنتز شده را قبل از بی‌آب كردن لجن اضافه می‌شود همچنین مواد شیمیائی غیر آلی‌ نیز استفاده می‌شود‌. دوزهای مرغوب, سازی, مواد شیمیائی غیر آلی بزرگ هستند و توده فاز جامد لجن را افزایش می‌دهند. روش‌های مرغوب, شدن شامل تصفیه حرارتی و سرد كننده است.

 مرغوب,  سازی,  فاضلاب,

خشک كردن فاضلاب,

اگر شرایط محیطی حذف موفقیت آمیز‌تری را توجیه كند مراحل بی‌آب كردن با خشک كردن مورد نیاز است‌. خشك كردن گرمائی بصورت مستقیم و غیر‌مستقیم استفاده می‌شود و برای موفقیت سریعتر در حذف كامل آب، از لجن خشك كردن به وسیله خورشید (وابسته به خورشید) ممكن است در بعضی از جوامع وجود داشته باشد همچنین گاهی خشك كردن نتیجه‌ واكنش تولیدات سنگین است كه در طول كود سازی, و یا واكنش‌های شیمیائی حذف می‌شوند و یا كاهش می‌دهند.‌

تغلیظ كننده لجن یك محصول غلیظ شده‌ای را تولید می‌كند كه اساساً ویژگی‌های مایع را حفظ می‌كند. تغلیظ كننده ثیقل یا تغلیظ به وسیله ته نشینی ساده هست. فر‌آیند تغلیظ كننده‌ بطور معمول برای لجن‌های شهری بكار برده می‌شوند. محصول تغلیظ كننده ثقیل كننده‌های شناور را كه در آن یك گاز ‌ با جامدات لجن تركیب می‌شوند ‌و سبب شناور شدن آنها و استفاده از كمربندهای زهكش‌، ظروف استوانه‌ای چرخان سوراخ كننده و سانتریفوژ می‌شود.

بی آب كردن فر آیندها‌ی بی‌آب كردن مواد‌ی با ویژگی‌های جامدات تولید می‌كند حتی اگر لجن بی‌آب شده تقریباً آبكی باشد. لجن بی آب شده می‌تواند بوسیله ماشین حمل زباله منتقل شوند جای كه یك تانكر مورد نیاز برای حمل لجن غلیظ شده‌، بی آب كردن ممكن است بسترهای خشك كننده ماسه‌ای انجام شوند. معمولاً در لاگون‌ها انجام شوند‌. جای كه زهكش ثقیل و تبخیر رطوبت را حذف می‌كند.

به دلیل ذات حجیم لجن‌ها و فر‌آیندهای طبقه بندی شده در این جا تحت عنوان تغلیظ كننده‌ها بی آب كننده‌ها و خشك كننده‌ها مرغوب, نمودن (به منظور كاهش تكرار كاربرد لیست شده‌اند) طبقه بندی كنترل در لجن رایج است. انتقال آب از لجن‌ها كار‌آیی فرآینده تصفیه مواد را بهبود می‌دهد. حجم ذخیره سازی, مخزن و هزینه حمل ونقل را كاهش می‌دهد‌.

فعالیت‌های تصفیه لجن

پیش بینی می‌شود لجن‌های ثانویه و اولیه ممكن است‌ شامل مواد قابل ته نشینی از فاضلاب, خام و تولیدات تركیبات میكروبی باشد. در هر صورت مواد دیگری همچنین انتقال می‌یابند. از فاضلاب,‌ها كه با لجن‌های ثانویه مخلوط می‌شوند، نواحی سطوح بزرگ ذرات كه با لجن‌ها آمیخته شده‌اند را فراهم می‌نمایند. محل‌های برای جذب تركیبات از فاز مایع تركیبات آلی غیر قابل تجزیه در محلول ممكن است از قسمت آلی مواد تفكیك شود. فلوكهای آلی با ذرات كلوئیدی آمیخته شوند كه در غیر اینصورت به وسیله رسوب‌گر داخل ذرات انتقال نمی‌یابند اینها و دیگر مكانیسم‌ها منجر به غنی سازی, تركیبات فاضلاب, درون لجن می‌شوند. بعلاوه لجن‌های فاضلاب,ی بیشتر آب هستند و بنا‌براین تركیبات فاضلاب باقیمانده در فاز مایع و همچنین لجن‌ها را شامل می‌شود.

چون لجن‌های اولیه و ثانویه ویژگی‌های مختلفی دارند بازدهی با تصفیه آنها بطور جداگانه بدست می‌آید. لجن ثانویه با استفاده از فرآیند شناور هوای غیر‌محلول بهتر غلیظ می‌شود تا با غلیظ كننده‌های ثقیل و گه‌گاهی این لجن اولیه غلیظ می‌شوند.

لجن‌های اولیه و ثانویه بدون تغییر، قبل از انتهای تصفیه تركیب می‌شوند بدین منظور بحث نهائی مصرف لجن تصفیه شده بیشتر شناسائی نمی‌شود.

تصفیه برای آبیاری محصولات كشاورزی همراه با احیاء و استفاده مجدد از آنها

با توجه به قوانین و شرایط محلی درجاتی از تصفیه فاضلاب مورد نیاز است تا خروجی فاضلاب جهت تولیدات كشاورزی مناسب باشد تصفیه اختصاصی برای پذیرش در كشاورزی استفاده می‌شود‌. در واقع در قدیم تصفیه متعارف اولیه و ثانویه در آمریكا استفاده و توجهی به آن نمی‌شد. در تشخیص كمیت تصفیه فاضلاب برای تولیدات كشاورزی كمیت شامل تامین كیفیت بهداشتی و محیطی‌، كیفیت آب مورد نیاز كشاورزی‌، آب مورد نیاز جهت ذخیره برای آبیاری و سیستم انتقال اغلب به وسیله كلر زنی انجام می‌شود‌. كلر یك ضدعفونی كننده اقتصادی است. اما با مواد آلی در پساب فاضلاب واكنش نشان می‌دهد تا تشكیل تركیبات آلی كلرزنی شده‌ای بدهد كه مربوط به مصرف دوباره فاضلاب تصفیه شده قابل شرب می‌شود اما به آبیاری مربوط نمی‌شود.

تصفیه مرحله سوم یا پیشرفته فاضلاب

تصفیه مرحله سوم واحدهای تصفیه فاضلاب شهری وقتی استفاده می‌شود‌ كه شرایط آب پذیرنده یا كیفیت بهتر خروجی بیشتر از خروجی مرحله دوم تصفیه فاضلاب باشد‌. گندزدایی جهت كنترل میكروارگانیسم‌های بیماری زا‌، ویروس‌ها اغلب یك مرحله عمومی از تصفیه پیشرفته است غلظت جامدات معلق و bod همراه در خروجی تصفیه شده می‌تواند با فیلتراسیون و گاهی اوقات با كمك مواد منعقد كننده كاهش یابد. جذب سطحی بوسیله كربن فعال برای حذف تركیبات آلی مقاوم به عناصر جزئی استفاده می‌شود.

غلظت آمونیاك در خروجی ثانوی می‌تواند بوسیله نیتریفیكاسیون كاهش یابد. ‌تصفیه پیشرفته برای حذف فسفرونیتروژن‌، همچنین بعنوان حداقل تغذیه سطحی متعارف می‌تواند حذف شود‌. بوسیله بالا بردن بار میكروبی یا ترسیب شیمیائی تمام مراحل، تصفیه پیشرفته به دنبال نصفیه ثانویه انجام نمی‌شود.

انواعی از روش‌های عملی تصفیه مانند تصفیه ثانویه كمتر استفاده می‌شود مراحل فیزیكی وشیمیایی سریعتر از تصفیه بیولوژیكی انجام می‌شود.

تصفیه ثانویه فاضلاب

تصفیه ثانویه فاضلاب تقریباً همیشه با استفاده یك فرایند تصقیه بیولوژیكی همراه است میكروارگانیسم‌ها در مواد معلق (در فرایند لجن فعال) چسبیده شده به دیوار (در یك صافی چكنده یا یكی از متغییرهای آن) یا در حوضچه‌ها یا فر آیند‌های دیگری كه برای حذف مواد زنده قابل تجزیه بیولوژیكی استفاده می‌شود‌. قسمت مواد توسط میكروارگانیسم كه برای تولید co۲ و دیگر تولیدات پایانی اكسید می‌شود و باقیمانده انرژی و مواد مورد نیاز برای حفاظت محیط را فراهم می‌كند‌.

برای اینكه میكروارگانیسم‌ها بطور بیولوژیكی لخته تشكیل دهند، ذرات قابل ته نشین را در تصفیه بیولوژیكی بعدی‌، این توده حیاطی اضافی در تانك‌های ته نشینی تحت عنوان مواد معلق غلیظ شده، جدا می‌شوند كه لجن ثانوی نامیده می‌شوند. همچنین تحت عنوان لجن بیولوژیكی شناخته شده یا لجن فعال شده فاضلاب در صافی چكنده است. مواد تشكیل دهنده فاضلاب می‌تواند با لجن ثانوی بعنوان نتیجه جذب جامدات قابل ته نشینی مخلوط شوند.

تصفیه اولیه فاضلاب

تصفیه اولیه فاضلاب معمولاً شامل ته نشینی ثقلی‌، آشغالگیری فاضلاب و دانه گیری برای حذف جامدات قابل ته‌نشینی می‌شود. بطور جزئی بیشتر از نصف جامدات معلق بطور معمول حذف می‌شوند. bod در شكل جامدات، قابل حذف شدن توسط ته نشینی نیز حذف می‌شود (بطور شاخص حدوداً یك سوم از كل bod‌).

‌تصفیه اولیه و پساب اولیه بطور معمول به آب‌های سطحی تخلیه شده كه بطور قابل محسوس رقیق شده گفته می‌شود. اكنون تصفیه اولیه به عنوان یك وسیله اقتصادی برای برخی آلودگی‌ها قبل از تصفیه ثانویه و پس مانده از تصفیه اولیه مواد معلق تغلیظ شده از ذراتی در آب بنام لجن اولیه است. اگر چه هدف تصفیه اولیه فاضلاب این است كه جامدات معلق قابل حذف و bod را جداكند محتویات فاضلاب تحت عنوان جامدات قابل ته نشین بوجود می‌آید یا توسط جامدات قابل ته نشین فاضلاب‌ها كه ممكن است همچنین حذف شوند، جذب می‌شود‌. بنابراین تصفیه اولیه بر كاهش غلظت پساب مواد غذائی، ارگانیسم‌های بیماری‌زا و عناصر دیگر بطور بالقوه تركیبات زنده سمی اثر می‌گذارد و سازند‌ههایئ كه حذف می‌شوند در لجن اولیه وجود دارد.

تصفیه مقدماتی فاضلاب

تصفیه مقدماتی فاضلاب بطور معمول شامل آشغالگیری و دانه گیری می‌شود‌. آشغالگیری، فاضلاب دفع می‌كند. جامدات زبر و خشن مثل پارچه‌هائی كه به تجهیزات مكانیكی برخورد كرده‌اند‌. دانه گیری جامدات شنی و غیر زنده و سنگین را كه در كانال‌ها ته نشین شده‌اند و مراحل تصفیه را تاثیر گذاشته‌اند. تصفیه مقدماتی برای آماده كردن فاضلاب برای تصفیه بعدی بكار می‌رود اما این روش تغییر كمی در كیفیت فاضلاب ایجاد می‌كند.

تصفیه لجن و فاضلاب شهری

واحدهای تصفیه فاضلاب شهری جهت فاضلاب خام شهری شامل مراحل مقدماتی،اولیه و ثانویه می‌شوند و در برخی از مراحل تصفیه‌های اضافی به پساب تصفیه شده (كه یك جریان تغلیظ شده از جامدات در مایع است) بنام لجن تبدیل می‌شود. لجن تصفیه شده مورد نیاز برای مصرف یا در دسترس كه تصفیه اضافی پساب ممكن است فرصت مصرف مجدد آن را فراهم كند. در روش اجرائی، تصفیه فاضلاب شهری شامل مرحله مقدماتی برای تخلیه پساب تصفیه شده به آب‌های سطحی استفاده می‌شود نه برای تسهیل استفاده بر روی محصولات كشاورزی‌.برچسب ها :